Szolgáltatási feltételek

Szolgáltatási feltételek

Szolgáltatási feltételek

Feltételek elfogadása
Az OTRS Csoport (a továbbiakban: „OTRS”) az (alábbiakban meghatározott) Szolgáltatását a weboldalán (továbbiakban: az „Oldal”) nyújtja Önnek jelen Szolgáltatási feltételekkel („SZF”). Jelen SZF elfogadásával, illetve a Szolgáltatáshoz vagy az Oldalhoz való használatával vagy annak használatával Ön elismeri, hogy elolvasta és megértette jelen SZF- et, és azokat Önre nézve kötelező erejűnek ismeri el. Amennyiben Ön jelen SZF-et egy társaság vagy jogi személy képviseletében fogadja el, Ön kijelenti, hogy jogosult jelen SZF betartására kötelezni a szóban forgó személyt és annak leányvállalatait, amely esetben az „Ön” kifejezés az ilyen személyre és annak leányvállalataira vonatkozik. Abban az esetben, ha Ön nem rendelkezik ilyen jogosultsággal vagy nem ért egyet jelen SZF-el, akkor nem szabad elfogadnia jelen SZF-et és nem használhatja a Szolgáltatást.
Az OTRS időről időre előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja jelen SZF-et. A módosult feltételek azok közzétételekor válnak hatályossá, és amennyiben Ön a Szolgáltatást ezt követően veszi igénybe, az Ön általi használat a módosított feltételek elfogadását fogja jelenteni. Amennyiben nem ért egyet jelen SZF-ek bármilyen változásával, fejezze be a Szolgáltatáshoz való hozzáférést és annak használatát.

A Szolgáltatás leírása
A Szolgáltatás magába foglalja (a) az Oldalt, (b) az Oldalon keresztül nyújtott és az OTRS API által az oldalon keresztül elérhetővé tett OTRS Ügyfélszolgálati Rendszert, eszközöket és szolgáltatásokat, és (c) az Oldalon vagy a szolgáltatásokon keresztül elérhetővé tett vagy az OTRS API által kifejlesztett minden szoftvert, adatot, szöveget, képet, hangot, videót és tartalmat (a továbbiakban együttesen a „Tartalom”). Jelen SZF szintén vonatkozik bármilyen új, a Szolgáltatáshoz hozzáadott vagy azt kiegészítő funkcióra.

Általános feltételek / A Szolgáltatáshoz való hozzáférés és annak használata
Jelen SZF feltételeire figyelemmel Ön kizárólag az Ön Megállapodásban meghatározott belső üzleti céljaiból férhet hozzá a Szolgáltatáshoz és használhatja azt. Ön nem jogosult (a) licencbe adni, allicencbe adni, értékesíteni, továbbértékesíteni, átruházni, engedményezni, terjeszteni, időben megosztani, vagy más módon kereskedelmileg hasznosítani a Szolgáltatást vagy azt bármilyen harmadik fél számára hozzáférhetővé tenni, kivéve a jelen SZF által kifejezetten megengedett eseteket, (b) a Szolgáltatást harmadik fél nevében történő adatfeldolgozásra használni, vagy (c) a Szolgáltatást bármilyen törvénytelen módon vagy olyan módon használni, amely akadályozza vagy megzavarja a Szolgáltatás és annak összetevőinek integritását vagy teljesítményét.
A jelen SZF értelmében kifejezetten Önre ruházott, a Szolgáltatásra vonatkozó korlátozott hozzáférési és használati jogra tekintettel, minden jog és jogcím, valamint a Szolgáltatásban és annak összetevőiben lévő és ahhoz kapcsolódó érdekeltség az OTRS birtokában marad, és kizárólag azt illeti. Ön nem módosíthatja, igazíthatja vagy törheti fel a Szolgáltatást, hogy hamisan az OTRS-el fennálló szponzoráció vagy társulás benyomását keltse, illetve nem kísérelhet meg másként jogosulatlan hozzáférést szerezni a Szolgáltatáshoz, annak kapcsolódó rendszereihez vagy hálózataihoz.
Ön felelős minden Ön által közzétett vagy a Szolgáltatáson keresztül másként továbbított információért, adatért, szövegért, üzenetért vagy más anyagért. Ön felelős belépési adatainak és fiókjának bizalmasan kezeléséért, és Ön teljes mértékben felelős minden tevékenységért,
amely az Ön bejelentkezési adataival vagy fiókján történik. Ön egyetért azzal és tudomásul veszi, hogy az Ön bejelentkezési adatait csak egy (1) személy használhatja – egyetlen bejelentkezési adat több személy általi használata nem megengedett.
Az OTRS fenntartja a jogot, hogy hozzáférjen az Ön valamennyi fiókjához, hogy válaszoljon az Ön technikai támogatásra irányuló kérelmeire. Megfelelő adminisztratív, fizikai és technikai védintézkedéseket tartunk fenn az Ön adatai biztonságának, titkosságának és teljességének védelme érdekében. Semmilyen Önnel kapcsolatos adatot nem hozunk nyilvánosságra, kivéve a törvény által megkövetelt vagy az Ön által megengedett eseteket. Ön tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatáson keresztüli technikai feldolgozás vagy továbbítás, beleértve az Ön tartalmait is, titkosítás nélkül kerülhetnek továbbításra és magukba foglalnak (a) különböző hálózatokon keresztül történő továbbításokat, (b) a hálózatokhoz és készülékekhez való csatlakozás technikai követelményeinek való megfelelés és alkalmazkodás érdekében elvégzett módosításokat, és (c) továbbításokat az OTRS harmadik személy beszállítóinak és tárhely szolgáltatóinak, hogy a szükséges hardver, szoftver, hálózatokat, tárhelyez, és kapcsolódó technológiákat szolgáltassák, amelyeket szükségesek a Szolgáltatás működtetéséhez és fenntartásához.
A jelen SZF-ből adódó bármelyik jog vagy kötelezettség gyakorlásának vagy érvényesítésének OTRS általi elmulasztása nem jelenti az adott jogról való lemondást. Ön tudomásul veszi, hogy jelen SZF szerződést jelent Ön és az OTRS között, annak ellenére, hogy az elektronikus és azt Ön és/vagy az OTRS nem tudja fizikailag aláírni, és az irányadó a Szolgáltatás Ön általi használatára.

Közlések
Önnel való kapcsolatfelvétel. Lehetséges, hogy az ingyenes próbaidőszak alatt vagy nem sokkal azt követően felvesszük Önnel a kapcsolatot, hogy érdeklődjünk az OTRS Ön általi használatáról. A kapcsolatfelvétel e-mailen és/vagy telefonon történhet.

Próbaidőszak
A Szolgáltatás Próbaidőszaka ingyenes és időben korlátozott. A Próbaidőszak alatt Ön bármikor kapcsolatba léphet velünk a sales@otrs.com e-mail címen, hogy a Próbaidőszakot fizetős csomagra váltsa.
A Próbaidőszak lejáratát követően az OTRS példánya és minden adat törlésre kerül, és azokat nem lehet visszaállítani.
A Szolgáltatás használatából semmilyen esetben sem következik az OTRS, a jelen Szolgáltatás nyújtásában részt vevő vagy ahhoz szükséges bármilyen más rendszer forráskódjához való hozzáférés joga.

Szavatosság korlátozására vonatkozó nyilatkozat
A szolgáltatást, beleértve az oldalt és a tartalmat, valamint minden szerver és hálózati összetevőt „ahogy van” és „ahogy elérhető” alapon, bármilyen szavatosság nélkül nyújtjuk, a törvény által megengedett legteljesebb mértékben, és az OTRS kifejezetten korlátoz mindenféle, akár kifejezett, akár hallgatólagos szavatosságot, ideértve, de nem kizárólag a piacképességre, jogcímre, valamely meghatározott célra való alkalmasságra, és a nemleges megállapításra vonatkozó hallgatólagos szavatosságot. Ön tudomásul veszi, hogy az OTRS nem szavatolja, hogy a Szolgáltatás folyamatos, időszerű, biztonságos és hiba- vagy vírusmentes, és semmilyen az OTRS-től vagy a szolgáltatáson keresztül Ön által kapott információ vagy tanács nem testesít meg olyan szavatosságot, amelyet jelen SZF kifejezetten nem mond ki.

Felelősség korlátozása
Az OTRS semmilyen körülmények között és semmilyen jogi elmélet alapján (szerződés alapján, szerződésen kívül károkozás alapján vagy egyéb módon) nem tartozik felelősséggel Ön vagy harmadik személy felé semmilyen közvetett, véletlen, különleges, kivételes, következményes vagy büntető jellegű kárért, beleértve az elmaradt hasznot, elmaradt értékesítést vagy üzletet, elveszett adatot vagy üzemszünetet. Az OTRS továbbá nem felelős semmilyen közvetlen kárért, költségért, veszteségért vagy kötelezettségért a bármilyen pénzbeli kárra vonatkozó követelés időpontját megelőző egy hónapra Ön által megfizetett vagy fizetendő havi szolgáltatási díjon vagy egyszáz ($100) amerikai dolláron felül; a kettő közül a kisebb érték alkalmazandó. Jelen pont rendelkezési megosztják a jelen SZF alapján fennálló kockázatokat a felek között, és felek ezekre a korlátozásokra támaszkodtak, amikor eldöntötték, hogy megkötik-e ezt a megállapodást.
Egyes államok nem engedik meg a hallgatólagos szavatosságok kizárását és a felelősség korlátozását véletlen vagy következményes károk esetén, ami azt jelenti, hogy lehetséges, hogy a fenti korlátozások némelyike nem alkalmazható Önre. Ezekben az államokban az OTRS felelőssége a törvény által megengedett legnagyobb mértékig korlátozódik.

Engedményezés
Az OTRS nem engedményezheti vagy ruházhatja át korlátozás nélkül jelen SZF-et, sem részben, sem egészben.

Export megfelelés
Ön felelős minden olyan hatályos törvénynek, szabálynak vagy szabályozásnak való megfelelésért, amely a Szolgáltatás vagy annak összetevőinek exportjára vonatkozik.

Irányadó jog
Jelen SZF-re Kalifornia állam törvényei vonatkoznak tekintet nélkül a kollíziós szabályok alkalmazandó alapelveire. Ön ezúton kifejezetten beleegyezik, hogy aláveti magát Kalifornia állam szövetségi és állami bíróságainak kizárólagos joghatóságának bármilyen a Szolgáltatás Ön általi hozzáférésével vagy annak használatával kapcsolatos vita rendezésének céljából.